Przykład 1: Nerwowe zachowanie biznesowe jednego ze współwłaścicieli w funkcji prezesa spowodowało chęć natychmiastowego zakończenia współpracy pozostałych akcjonariuszy i kluczowych pracowników. Rezultat interwencji kryzysowej: powrót do rozmów w poszukiwaniu rozwiązań, jasno określenie celów i przyjęcie nowej, korzystnej dla wszystkich stron strategii działania.

Przykład 2: Firma z branży wellness&spa miała problem z atmosferą wśród personelu, co przekładało się na niską lojalność klientów. W trackie konsultacji w gronie trójki właścicieli okazało się że jeden z nich – w funkcji kierowniczej – wulgarnie odnosi się do pracownic, czego pozostali nie byli świadomi. Odkryli także że generują sprzeczne komunikaty do zespołu. Rezultat interwencji kryzysowej: zmiana sposobu komunikowania pracownikom poleceń, zmniejszenie zakresu obowiązków porywczego kierownika. Jasne określenia zasad pracy, które zespół realnie zaakceptował. Efekt końcowy: odwróceniem negatywnego trendu zachowań i wzrost wskaźnika powracających klientów.

Jak zgrany kolektyw może wpłynąć na efektywność firmy?

Zespół to aż 40% sukcesu, potwierdzają to badania wykonane na próbie ponad 1400 spółek. Co to oznacza? Mniej więcej tyle, że firma może działać efektywnie, podnosić wskaźniki sprzedaży, stale dostarczać swoim klientom usługi lub produkty na satysfakcjonującym poziomie tylko wtedy gdy tworzący ją ludzie świadomi są wspólnego celu i stale szukają sposobów by realizować go jak najlepiej. Każdy zaangażowany, odpowiedzialny, kompetentny i przygotowany pracownik jest siłą napędową rozwój firmy – tak jak każdy niezadowolony, niepewny albo podburzający innych, blokuje wzrost firmy i ogranicza jej rozwój.

Zwiększenie sprzedaży bądź zwiększenie wartości spółki, wymaga spójnej strategii działania na wszystkich szczeblach:

  • Dla zarządu czy właścicieli oznacza to najlepsze z możliwych wypełnianie swoich funkcji, takich jak tworzenie, przekazywanie, monitorowanie czy modyfikowanie działań strategicznych.
  • Dla wyższej kadry zarządzającej to przejrzyste delegowanie, egzekwowanie i porządkowanie działań operacyjnych by służyły one zawsze osiąganiu celów strategicznych.
  • Dla średniej kadry zarządzającej i pozostałych pracowników to koncentracja na najlepszym z możliwych wykonaniu własnych zadań i wspieraniu innych w ciągłym szukaniu optymalizacji,
    w stałym stawaniu się coraz lepszymi – cokolwiek robią.

Dla wielu naszych klientów są to pobożne życzenia, ale kiedy zmiany zaczynają przynosić profity… żałują że tak późno sięgnęli po usługi konsultanta organizacji.

Konsultowanie zespołowe odbywa się w grupach od 2 do 200 osób. W zależności od celu, tematyki i jej złożoności, dostępnego czasu, oraz liczby osób stosujemy metodologie i procedury przygotowania takiej usługi.

„Nie możemy rozwiązywać problemów, stosując ten sam rodzaj myślenia, który stosowaliśmy przy ich tworzeniu.”.
Albert Einstein

Konsultacja kryzysowa / Sesja kryzysowa / Facylitacja kryzysowa

Rozwiązywanie problemów – sytuacja kryzysowa
Kiedy nagły, narastający lub dawno nierozwiązany konflikt powoduje niemoc decyzyjną w ważnych dla firmy kwestiach.

Kiedy dawne urazy blokują możliwość podejmowania efektywnej współpracy, a czas jest znaczącym czynnikiem.

Kiedy różnice w stanowiskach uniemożliwiają osiągnięcie porozumienia.

Kiedy ustalenia są stale łamane lub modyfikowane, powoduje to irytację a nierzadko i starty.

Konsultacja zarządu / Sesja zarządu / Facylitacja strategiczna

Kiedy szybko i sprawnie trzeba podjąć decyzje budzące sprzeczne emocje.

Kiedy ważne jest podniesienie jakości lub/i przyspieszenie pracy zarządu.

Kiedy trudne jest osiągnięcie porozumienia w sprawach strategicznych lub sposobów ich realizacji.

Kiedy jakość działań zarządu ma być wewnętrznie zweryfikowana, co daje możliwość wprowadzenia korekty tych działań.

Kiedy układ sił w zarządzie utrudnia rozsądne podejmowanie decyzji a efekty tego mogą być niekorzystne dla spółki.

Konsultacja zespołu / Coaching zespołu / Budowanie zaangażowania

Kiedy proces zmiany wywołuje jawne bądź ukrywane buntowanie się załogi.

Kiedy potrzebujemy zwiększenia poczucia obowiązku, poczucia misji, wśród pracowników.

Kiedy ludzie widzą tylko swoje jednostkowe cele i zaniedbują cele firmy.

Kiedy zespół nie patrzy na siebie jak na całość.

Kiedy potrzeba by „zbiór indywidualistów” wypracował razem rozwiązania.

Konsultacje zespołu zawierają elementy team coachingu, porządkują wiedzę, motywację, fakty na dany temat. To połączanie daje ludziom poczucie sensu działania, niezbędne dla większego zaangażowania, poszukiwania rozwiązań i znacznie lepszych osiągnięć. Wiele rozwiązań wygenerowanych podczas konsultacji zespołu jest z powodzeniem wdrażanych, co buduje poczucia sprawności pracowników. Konsultacja zespołu jest przełomem we wdrażaniu zmian pokonuje bierność, niechęć do angażowania się czy poszukiwania rozwiązań.

Najlepsze efekty przynosi kiedy zastosuje się ją planowo, wyprzedzając pojawienie się tych symptomów. Wówczas, na różnych etapach rozwoju, stopniowo wzrasta efektywność zespołowa.

Ściągnij zawartość strony Ściągnij broszurę