Przykład 1: Właściciel uważa, że organizacja pracy magazynu blokuje rozwój firmy. Audyt ujawnił nieefektywność struktury płaskiej, rozwinięte mikro zarządzanie, konflikty personalne. Audyt nie zawierał rekomendacji pracy z pracownikami magazynu.

 

Przykład 2: Właściciel uważa że ma problem ze sprzedażą. Audyt ujawnił rażące braki w możliwościach kontaktowania się z firmą i osobami odpowiedzialnymi za sprzedaż oraz brak jakichkolwiek procedur sprzedaży.

Każda firma ma silne strony i strefy problematyczne. Inaczej mówiąc, to co robi dobrze, i to co blokuje jej skuteczne funkcjonowanie. Audyt definiuje te dysfunkcyjne procesy i obszary, a ich poprawa powoduje generowanie większego zysku.

Wyboru metod i metodologii dokonujemy poprzez analizę spółki. W audycie korzystamy z uznanych metod, min.: Theory of Constraints, Kaizen, Lean, SWOT, GTD, CANVAS, Psychodynamic, Team dysfunction methodology, CoachWise.

 

To wielokierunkowe podejście pozwala na zbudowanie pełnego obrazu spółki i jest bazą do zaprojektowania i wdrażania optymalnie dobranych rozwiązań.

Klient szybko dostaje odpowiedź, jakie obszary wymagają zmiany.

Rekomendujemy działania naprawcze.

Przeprowadzamy darmowe wdrożenie jednego z sugerowanych działań naprawczych.

 

Obszary zastosowań audytu dla rad Nadzorczych / właścicieli / zarządów

  1. W danym dziale lub firmie nic się od lat nie zmienia.
  2. Słyszycie o „specyficznej sytuacji”, „trudnym rynku”, „ludziach niemających pieniędzy”.
  3. Występują problemy z dyscypliną.
  4. Niewystarczające wykorzystanie czasu przez pracowników (może wystarczy ośmiu lepiej pracujących niż dzisięciu pracujących byle jak).
  5. Brak stosowania podstawowych metod: burzy mózgów, SWOT, BCG – zarówno wśród pracownikówjak i właścicieli/ rad nadzorczych/ zarządów.
  6. Trudność z komunikacją: zarząd – pracownicy , menedżerowie – pracownicy, zarząd – managerowie.
  7. Niski poziom zaufania.
  8. Brak spójnej koncepcji biznesowej.
  9. Działania firmy nie przynoszą rezultatów – nie wiadomo dlaczego.
  10. Brak spojrzenia na firmę „z zewnątrz”.

Ściągnij zawartość strony Ściągnij broszurę